Stanovy klubu

Těmito stanovami se řídí vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho členů a volených orgánů spolku. Tyto stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Stanovy sportovního klubu DOLNÍ CHABRY, z.s.

Nové úplné znění k datu 18.10.2018. Těmito stanovami se řídí vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho členů a volených orgánů spolku. Tyto stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

I. Název spolku

Název spolku zní: Sportovní klub Dolní Chabry, z.s.

II. Sídlo spolku

Sídlo spolku je: Dvorní 1211/1a, Dolní Chabry, PSČ 184 00 Praha 8.

III. Účel a poslání spolku

 • Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. (dále jen „SK„) je spolkem ve smyslu ustanovení ust. § 214 a násl. občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. SK sdružuje své členy, kteří přijali stanovy SK, společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání SK.
 • SK působí na území Dolních Chaber, kde má své sídlo. Členové SK působí v rámci sportovního soutěžení na území celé České republiky a rovněž v zahraničí, přičemž sportovními soutěžemi se rozumí sportovní akce pořádané jak SK, Pražským fotbalovým svazem a jeho nadřízenými orgány, tak i dalšími sportovními organizacemi.
 • SK je samostatná, dobrovolná, nepolitická organizace, jejímž účelem je organizace výchovy svých členů – sportovců v rámci sportovního a tělovýchovného procesu na všech výkonnostních stupních.
 • Posláním SK je zejména:
 1. vytvářet předpoklady pro úspěšnou organizaci v zabezpečení výchovy sportovců od sportu rekreačního až po sport vrcholový a státní reprezentaci; Pro svoji činnost získává nové členy do SK především z řad mládeže;
 2. dbát o odbornou a mravní výchovu svých členů zaměřenou na reprezentaci SK, o demokratickou výchovu svých členů, vést členy k dodržování zdravotnických zásad, udržování čistoty, vysvětlovat ekologické zásady a rozvíjet jejich kulturní činnost;
 3. vést své členy k sounáležitosti s SK, hrdosti na klubové symboly a sportovní historii i současnost SK;
 4. budovat a udržovat svá sportovní a jiná zařízení a vytvářet tím materiální předpoklady pro svoji činnost;
 5. zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských zdrojů a za tím účelem vykonat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající například v příležitostném zhotovování a prodeji vlastních propagačních předmětů a v hospodárném využití majetku SK.

IV. Členství, práva a povinnosti členů

 • Řádným členem SK může být fyzická osoba starší 18 letbez ohledu na pohlaví, vyznání, politické a sociální zařazení, národnost a rasu.
 • Osoba mladší 18 let může žádat o tzv. žákovské členství, jehož podmínkou je písemný souhlas zákonných zástupců takové osoby. Žákovské členství neumožňuje osobám mladších 18 let vykonávat hlasovací právo a být volen do orgánů SK.
 • O přijetí za člena rozhoduje výbor SK na základě písemné, nebo elektronické (sekretar@skchabry,cz) přihlášky, v níž žadatel o členství prohlásí, že přistupuje ke stanovám SK. Členství v SK vzniká dnem rozhodnutí výboru SK o přijetí žádosti žadatele o členství.
 • Členství v SK se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 • Členství v SK zaniká následujícími způsoby:
 • dobrovolným vystoupení člena; Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru SK, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • prodlením s úhradou členského příspěvku delšího než šest měsíců;
 • vyloučením člena; Členství končí dnem rozhodnutí výboru SK o vyloučení člena z SK vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak;
 • zánikem spolku.
 • SK vede seznam svých členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, datum narození a bydliště. Seznam členů SK je neveřejný a je přístupný k nahlédnutí jen členům SK na jejich žádost v sídle
  SK.
 • Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor SK. Výbor SK provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 90 dnů od vzniku členství. Výbor SK provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 90 dnů od zániku členství.
 • Každý člen SK obdrží na svou žádost od SK na jeho náklady výpis ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě.
 • Práva člena SK:
 1. účastnit se valné hromadya hlasovat na ní (hlasovat
  mohou osoby starší 18 let);
  1. volit a být volendo orgánů SK a jejich prostřednictvím rozhodovat o činnosti SK;
  1. se souhlasem svého trenéra se zúčastňovat soutěží dle své výkonnosti (to platí i pro žákovské členy);
  2. podílet se na správě SK, podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům SKa vyžadovat patřičné odpovědi.
 • Povinnosti člena SK:
 1. plnit úkoly vyplývající ze stanov SK a usnesení a opatřenívýboru SK, dodržovat směrnice SK;
 2. svým jednáním a chováním, přístupem k tréninkovému procesu a k reprezentaci na všech úrovních přispívat k výchově členů SK;
 3. chránit a zachovávat dobré jméno SK a dbát o dobrou pověst SK; udržovat kázeň a morálku uvnitř SK, respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy SK;
 4. šetřit a chránit majetek SK;
 5. řádně a včas platit členské a klubové příspěvky, popř. jiné poplatky související se členstvím v SK stanovené výborem SK.

V. Členské příspěvky a poplatky

A. Členské příspěvky

 • Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k SK, jsou nepostradatelnou součástí finančních příjmů SK a tvoří součást rozpočtu SK.
 • Každý člen SK je povinen platit členské příspěvky ve výši schválené valnou hromadou. Návrh výše členských příspěvků předkládá valné hromadě výbor SK.
 • Členské příspěvky se platí dvakrát ročněna účet SK, a to za 1. pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.3. a za 2. pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.9.
 • Prodlení s úhradou členských příspěvků se považuje za hrubé porušení členských povinností a může mít za následek uložení disciplinárního trestu pozastavení činnosti v SK
 • Výbor SK může dle svého uvážení rozhodnout o snížení nebo odpuštění členských příspěvků..

B. Poplatky

 • Poplatky za užívání majetku SK tvoří součást rozpočtu SK. Vybrané poplatky se používají na základě rozhodnutí výboru SK zejména k modernizaci a rekonstrukci sportovních a jiných zařízení ve vlastnictví SK, případně i k jiným účelům stanoveným rozhodnutím výboru SK.
 • Výši poplatků za užívání majetku SK (např. užívání šatních skříněk, výstroje) určuje výbor SK.
 • Člen SK, který nesouhlasí s výši poplatků za užívání majetku SK určenou výborem SK, je oprávněn podat podnět k přezkoumání přiměřenosti jejich výše ke smírčí komisi SK. Smírčí komise je povinna o podnětu rozhodnout do 30 dnů ode dne jeho podání.
 • Je-li člen SK v prodlení s úhradou poplatků za užívání majetku SK, není oprávněn užívat výhody a oprávnění spojené s placením takových poplatků.

VI. Disciplinární řízení

 • Za porušení stanov, směrnic SK a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň při tréninkovém procesu, nebo při samotném sportovním životě v SK, za porušení povinností při výkonu funkce v orgánech SK, za hrubé porušení sportovní etiky a za jiná porušení povinností členů SK může výbor SK uložit jako výchovný prostředek porušujícímu členovi SK disciplinární trest.
 • Jako disciplinární trest lze členovi SK uložit některý nebo několik z níže uvedených trestů:
 • napomenutí;
 • důtku;
 • peněžitou pokutu;
 • zákaz užívat sportovní zařízení SK;
 • pozastaveníčinnosti v SK;
 • zákaz výkonu funkce v orgánu SK;
 • vyloučení z SK.
 • Disciplinární trest se ukládá v disciplinárním řízení zahájeném výborem SK. Člen SK, jehož porušení povinností je předmětem disciplinárního řízení, má právo být osobně přítomen při projednávání svého porušení v disciplinárním řízení.
 • Proti rozhodnutí výboru SK o uložení disciplinárního trestu je člen SK oprávněn podat do 15 dnů od vydání rozhodnutí výboru SK odvolání ke smírčí komisi SK. Smírčí komise SK rozhodne o odvolání do 60 dnů od podání odvolání. Rozhodnutí smírčí komise SK je konečné a nelze se proti němu dále odvolat s výjimkou rozhodnutí smírčí komise, kterým se potvrzuje rozhodnutí výboru SK o uložení disciplinárního trestu vyloučení z SK. V takovém případě je člen SK oprávněn se odvolat do 15 dnů od vydání takového rozhodnutí k valné hromadě, která ve lhůtě 120dnů od podání odvolání rozhodne s konečnou platností.

VII. Orgány spolku

 • Orgány SK jsou:
 • valná hromada;
 • výbor;
 • smírčí komise;
 • kontrolní komise.

VIII. Valná hromada

 • Nejvyšším orgánem SK je valná hromada, kterou tvoří všichni řádní členové SK. Valná hromada se schází alespoň 1 x za čtyři roky. Valnou hromadu svolává výbor SK písemnou pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání a která musí být vyvěšena na úřední desce SK nejméně 30 dnů před jejím konáním.Výbor SK svolá valnou hromadu také tehdy, požádá-li o to alespoň polovina členů SK starších 18 let nebo kontrolní komise. Nesvolá-li výbor SK valnou hromadu do 40 dnů od doručení žádosti o její svolání dle předešlé věty, může ten, kdo o její svolání požádal, svolat zasedání valné hromady na náklady SK sám.
 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 • určit hlavní zaměření činností SK;
 • rozhodovat o změně stanov;
 • rozhodovat o změně symboliky SK;
 • schvalovat hlavní směry koncepce rozvoje SK;
 • schvalovat zprávy o činnosti SK a výsledek hospodaření SK za uplynulé období předkládané výborem SK;
 • schvalovat výši členských příspěvků;
 • volit a odvolávat členy výboru SK, kontrolní komise a smírčí komise;
 • rozhodovat o odvolání člena SK proti rozhodnutí smírčí komise o jeho vyloučení z SK;
 • rozhodnout o zrušení SK s likvidací a jmenovat likvidátora;
 • rozhodovat o přeměně SK.
 • Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny řádných členů SK. Usnesení valná hromada přijímá většinou hlasů přítomných řádných členů, není-li dále uvedeno jinak. Každý řádný člen SK má jeden hlas.
 • Volba orgánů SK se provádí tajným hlasováním, nedohodne-li se valná hromada jinak.
 • Při rozhodování o změně stanov a o odvolání člena SK proti rozhodnutí smírčí komise o jeho vyloučení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech řádných členů SK.
 • Výbor SK zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího konání. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen SK může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.
 • V otázkách neupravených těmito stanovami se valná hromada řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX. Výbor

 • Výbor je statutárním orgánem SK.
 • Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 7 členy. Výbor volí ze svého středu předsedu SK, místopředsedu SK a sekretáře SK. Funkční období členů výboru činí 4 roky.
 • Výbor řídí a koordinuje činnost SK v souladu se stanovami a usneseními valné hromady po celé své funkční období.
 • Navenek zastupuje samostatně předseda SK a místopředseda SK.
 • Výbor odpovídá za řádné hospodaření SK, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání SK. Výbor vede a řídí práci SK v období mezi valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj.
 • Výbor se schází zpravidla 1 x za měsíc.

X. Povinnosti předsedy SK

 1. Předseda SK je členem výboru a odpovídá společně se sekretářem SK za celkový chod SK.
 2. Předseda SK
 3. svolává a řídí zasedání výboru, kontroluje činnost jeho členů, ukládá úkoly sekretáři SK a dalším členům výboru;
 4. řeší případné spory mezi členy výboru, není-li dán podnět smírčí komisi;
 5. schvaluje archivaci veškerých důležitých písemností;
 6. na základě rozhodnutí výboru schvaluje veškerý nepovinný styk mezinárodního charakteru;
 7. odpovídá spolu se sekretářem SK za zajištění sportovního styku ve všech oblastech a všeho druhu a za sportovní výsledky všech oddílů SK.

XI. Povinnosti místopředsedy SK

Místopředseda SK je členem výboru, který

 1. zastupuje předsedu SK v době jeho nepřítomnosti
 2. vykonává funkci předsedy SK v případě, že předseda SK odstoupí ze své funkce, nebo je ze své funkce odvolán, nebo je výkon jeho funkce pozastaven, a to až do doby zvolení nového předsedy SK, či do doby pominutí pozastavení jeho funkce
 3. je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům SK, odpovídá SK za zaměstnance, uzavírá pracovní smlouvy, řídí činnost zaměstnanců SK, určuje mzdové prostředky a navrhuje rozpočet SK;
 4. zajišťuje archivaci veškerých důležitých materiálů SK a jejich skartaci;
 5. zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní sportovní styk a aktivně se zúčastňuje vedení sportovních výprav.

XII. Povinnosti sekretáře SK

 1. Sekretář SK je výkonným členem výborupověřeným k přímému řízení SK jménem výboru. Sekretář SK odpovídá společně s předsedou SK za celkový chod SK.
 2. Sekretář SK
 3. plní úkoly předané mu výborem prostřednictvím předsedy SK;
 4. zajišťuje veškerý kontakt s fotbalovými orgány (např. FAČR, PFS);
 5. spoluodpovídá s předsedou SK za dosahované sportovní výsledky na všech výkonnostních stupních.

XIII. Smírčí komise

 1. Smírčí komise je orgánem, který rozhodujena základě podaného podnětu spory mezi členy SK a mezi členy SK a orgány SK. Smírčí komise rovněž rozhoduje jako orgán 2. stupně o odvolání člena SK proti uložení disciplinárního trestu vyloučení z SK.
 2. Smírčí komise má 3 členy. Smírčí komise volí ze svého středu předsedu smírčí komise. Funkční období členů smírčí komise činí 4 roky.

XIV. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolní orgán SK, který provádí kontrolu a přezkušování všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci činnosti SK. Kontrolám ze strany kontrolní komise podléhají všichni funkcionáři SK i ostatní členové SK.
 2. Kontrolní komise má 3 členy. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. Funkční období členů kontrolní komise činí 4 roky.
 3. Na vyzvání kontrolní komise je každý člen SK a funkcionář SK povinen se dostavit k jejímu jednání a poskytnout kontrolní komisi úplné a pravdivé vyjádření k projednávané záležitosti, předložit jí požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má k dispozici, nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost nutnou k úspěšnému provedení kontroly.
 4. Kontroly jsou prováděny periodicky, podle předem stanoveného časového harmonogramu, nebo je lze provádět namátkově dle uvážení předsedy kontrolní komise.
 5. O výsledku kontroly podává předseda kontrolní komise zprávu výboru SK, na jehož zasedání je pravidelně zván a jehož se zúčastňuje bez hlasovacího práva.
 6. Pokud z provedené kontroly vzejde podezření ze spáchání trestného činu, je předseda kontrolní komise povinen na toto upozornit orgány činné v trestním řízení, neučinil-li to již dříve výbor SK.

XV. Společná ustanovení o orgánech spolku

 1. Členem orgánu SK může být zvolen pouze člen SK. Po uplynutí funkčního období mohou být členové orgánů zvoleni opětovně i na další funkční období.
 2. Všechny kolektivní volené orgány SK jsou usnášeníschopné, účastní-li se jejich zasedání nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí usnesení voleného orgánu SK se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Každý člen voleného orgánu SK má při hlasování jeden hlas.
 3. Členství v kontrolní nebo smírčí komisije neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu SKa s funkcí likvidátora.
 4. V případě, že se předseda voleného orgánu nemůže zúčastnit zasedání tohoto orgánu, je povinen ustanovit před plánovanou absencí zastupujícího člena s právem předsedajícího orgánu.
 5. Členové volených orgánů SK, kteří ztratili důvěru členů SK, nebo se dopustili jednání neslučitelného se zájmy SK a/nebo s jejich funkcí, nebo úmyslným jednáním poškodili majetkové či jiné zájmy SK, což se považuje za zvláště hrubé porušení stanov, a sami neuznali za vhodné z funkce odstoupit, mohou být orgánem, jehož jsou členy, navrženi k vyloučení rozhodnutím valnou hromadou.

XVI. Právní postavení, majetek a hospodaření spolku

 1. SK je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. občanského zákoníku zapsaným do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5252.
 2. Jménem SK jedná výbor SK, a to prostřednictvím sekretáře SK a předsedy SK. Veškeré právní jednání v písemné podoběčiněná SK vůči třetím osobám stojícím vně SK musí být podepsána předsedou SK nebo místopředsedou SK, jinak jsou neplatná. V ostatních případech postačí jen podpis sekretáře SK.
 3. Uzavírání pracovních smluv či dohod je v kompetenci místopředsedy SK; Pracovní smlouvu či jinou dohodu s místopředsedou SK uzavírá předseda SK po jejím předchozím schválení výborem SK. Prostředky na svou činnost získává SK zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti
  Spolku.
 5. Majetek SK tvoří vše, o čem je SK povinen podle platných právních předpisů účtovat. Zdrojem majetku SK jsou:
 6. členské a klubové příspěvky a poplatky;
 7. příjmy z tělovýchovné, kulturní a sportovní činnosti;
 8. příspěvky (dotace) svazových orgánů na zajištění mistrovských soutěží;
 9. ostatní dotace všeho druhu;
 10. příspěvky (podpora) jiných organizací a jednotlivců;
 11. dary;
 12. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti SK;
 13. výnosy z hospodárného využití majetku SK;
 14. jiné příjmy.
 15. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností SK naplňujících poslání a cíle SK. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti SK.
 16. SK má veden jeden běžný bankovní účet v CZK. V případě potřeby může výbor SK zřídit i další běžný bankovní účet vedený v CZK nebo devizový účet.
 17. S finančními prostředky na běžných a případně devizových bankovních účtech (budou-li zřízeny) jsou oprávněni disponovat předseda SK a místopředseda SK. Sekretář SK je rovněž oprávněn používat k placení hotovost uloženou v pokladně SK, a to zejména k placení rozhodčích, drobných sportovních pomůcek a dalších drobných výdajů SK.
 18. Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu uzavírá výbor SK příslušné pojistné smlouvy, zejména se jedná o pojištění movitých a nemovitých věcí, pokladní hotovosti, o úrazové pojištění a o pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za případné škody.

XVII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv změny těchto stanov jsou ve výlučné kompetenci valné hromady.
 2. Členové SK, trenéři a funkcionáři mají právo se volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů, a to bez vlivu na jejich členství v SK.
 3. Člen SK, který vystoupí z SK (dobrovolně zruší své členství v SK), aby nastoupil zahraniční angažmá, je povinen uhradit SK veškeré náklady, které SK vynaložilo po dobu jeho členství v SK na jeho odbornou výchovu a přípravu, a to bez stanoviska příslušného svazu. Výbor SK je oprávněn od tohoto upustit, pokud se takový člen vypořádá s SK jinou formou. Toto ustanovení neplatí pro sportovce, jejichž vztah k SK je založen na smluvním vztahu.
 4. SK je na základě rozhodnutí výboru SK ze dne 5.8.1993 přihlášen do Pražského fotbalového svazu. Tato skutečnost nesmí ohrozit suverenitu SK. SK má v Pražském fotbalovém svazu svého zástupce. Zasahování Pražského fotbalového svazu do pravomocí SK je nepřípustné.

V Praze dne 18.10.2018

Vladimír Šmicer

předseda SK

Zpět na Informace o klubu